Lejebetingelser

Lejemålets varighed og beregning

Lejemålet begynder fra og med den dag maskinen forlader udlejers plads – til og med den dag – det lejede material afleveres på udlejers plads. Den daglige leje beregnes for hele den aftalte lejeperiode, uanset om maskinen benyttes eller ej. Det lejede skal afleveres inden kl. 8.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.

En dag er lig med 8 arbejdstimer, overskrides dette, faktureres der for en ekstra lejedag.

Lejer er forpligtiget til at reklamere over fejl eller mangler den første lejedag. Efterfølgende reklamationer har ingen retsvirkning.

Levering og transport

Lejer afholder alle udgifter til transport af maskinen til og fra udlejers plads, med mindre andet er aftalt.

Udlejer er berettiget til at afkræve lejer legitimation. Lejer afholder alle udgifter til punktering, el tilslutning og brændstof idet lejen ikke inkludere nogen form for driftsudgifter.

Lejer er forpligtet til at anvende den type og olie udlejer anbefaler.

Vedligeholdelse og rengøring

Maskinen skal afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Ellers påregnes et gebyr på 500,- kr.

Efter det lejedes aflevering foretages eftersyn og det opfyldes med brændstof, olie og smøremidler for lejers regning.

Skulle der ved materiellets hjemkomst konstateres misligholdelse. Skader, fejl og/eller mangler, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer ikke er berettiget til at overlade eller udleje til tredjemand uden udlejers samtykke.

Forsikringsbetingelser

Forsikringstager: Multi-hjælp ApS, Bøgelyvej 3, Nordenskov, 6800 Varde

Dækning: Brand, tyveri og hærværk. Vandskade på det lejede.

Betingelser: For at opnå dækning, skal tyveri eller hærværk straks anmeldes til politiet.

Selvrisiko:

Lejede maskiner fra 0-100.000 kr. selvrisiko på 8000,- kr. (ekskl. Moms)

Lejede maskiner fra 100.000kr. og opefter selvrisiko på 12.000 kr. (ekskl. Moms)

Misligholdelse

Maskinen må kun anvendes til det formål, den belastning der fremgår af betjeningsvejledningen.

Evt. skader som følge af overlast, forkert anvendelse, behandling eller manglende rengøring,

betales af lejer.

Lejer må ikke ændre eller ombygge maskinen og må ikke give personer under 18 år lov til at prøve

eller benytte maskinen.

Udlejer er til enhver tid, uden varsel, berettiget til at besigtige det lejede.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse,

herunder skader på personer, ting og/eller materiel. Ex. som følge af forkerte vægtangivelser,

urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde oplysninger omkring,

hvor og hvordan materiellet benyttes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld

betjening af det lejede materiel.

Værneting

I tilfælde af misligholdelse af lejekontrakten, er udlejer uden varsel berettiget til at tage det

udlejede tilbage for lejers regning, ophæve kontrakten og kræve erstatning.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i skurvogn, bil eller førerkabiner – overtrædelse vil medføre fakturering

af ekstra rengøring.​